Vidyo视频产品-媒体网关

VidyoGateway 媒体网关 

VidyoGateway 是网关设备,为了让客户现有的传统视频会议系统和 Vidyo 最新的视频会议系统连通,保护客户的已有投资。 通过 VidyoGateway,客户可以做到以下互联互通: 

          - MCU 

          - H323/SIP 终端 

          - IP-PBXDatasheet下载

本网站由阿里云提供云计算及安全服务